Takstregulativ - Sønderborg Lufthavn
PILOTINFO

Takstregulativ 2024

§1

§1 Almindelige bestemmelser

Stk.1 For luftfartøjer, der benytter Sønderborg Lufthavn, betales afgifter efter dette takstregulativ.
Stk.2 Regulativet indeholder bestemmelser om startafgift, passagerafgift, opholdsafgift og åbningsafgift.
Stk.3 Alle afgifter er angivet eksklusive moms.
Stk.4 Alle vægtgrænser (massegrænser) i dette regulativ er højeste MTOM (Maximum Take Off Mass) i kilogram i henhold til luftfartøjets flyvehåndbog. I tilfælde, hvor luftfartøjer har fleksible MTOM, skal vægtfaktoren fastsættes på baggrund af den højest godkendte MTOM, som luftfartøjet er godkendt til i den stat, hvor det er registreret.
§2

§2 Startafgifter

Stk. 1

For hver start betales nedenstående afgift- beregnet på grundlag luftfartøjets MTOM:

Luftfartøjer til og med 1999 kg

Startafgift:

                                                                                                              DKK 104,00

 

Luftfartøjer 2000 kg og derover

For hver påbegyndt 1000 kg startafgift

DKK 50,00

Mindste startafgift

DKK 226,00

Mindste startafgift for luftfartøjer, som kræver brandberedskab

DKK 732,00

 

Ovennævnte afgifter kan nedsættes eller bortfalde under betingelser, nævnt i §3 og §7.

§3

§3 Skoleflyvning

Stk. 1

For skole- og øvelsesflyvning betales fuld afgift for første start, mens der for de efterfølgende starter under den pågældende flyvning, ydes 70% nedsættelse.

Stk. 2

Ved skole- og øvelsesflyvning, betragtes “touch and go” eller afbrudt indflyvning til landing, som en start.

Stk. 3

Det er en betingelse for at opnå nedsættelse jf. stk. 1, at særskilt anmeldelse sker forud til lufthavnens havnekontor.

§4

§4 Årskort

For følgende luftfartøjer udstedes der årskort ved henvendelse til lufthavnens administration:

Stk. 1

Luftfartøjer med største tilladte startvægt på <2000 kg

DKK 1.794,00

 

Stk. 2

Årskort udstedes og administreres for det enkelte luftfartøj i henhold til dets registrering i Nationalregisteret for luftfartsfartøjer udarbejdet af Trafikstyrelsen. Hvis luftfartøjet er registreret som ejet af et CVR-registreret firma eller en persongruppe på mere end 3 personer, kan der ikke udstedes årskort. Årskortet er alene rettet mod privat hobbybaseret flyvning og kan ikke bruges til erhvervsmæssig flyvning.

Årskortet gælder kun inden for lufthavnens publicerede åbningstid.

§5

§5 Passagerafgifter

Stk. 1.1

Afgiften gælder for hver afrejsende passager, såvel betalende som ikke betalende. Undtaget er luftfartøjer med en MTOM på under 2000 kg og børn under 2 år.

DKK 134,00

Stk. 1.2

For luftfartøjer, der anvendes til rundflyvning, betales der udover den i §2 omhandlende afgift, en passagerafgift.

Pr. passager, såvel betalende som ikke betalende:                               

DKK 11,50

Stk. 2

Per transitpassagerer betales:                                                                   

 DKK 49,00

Forbliver passagererne ombord i luftfartøjet, betales der ikke afgift.

Stk. 3

Passagerafgift betales ikke for luftbefordrerens operative personale (piloter og kabinepersonale) under tjenesterejser, samt for børn under 2 år.

Stk. 4

Særskilt opkrævning hos passagererne må ikke finde sted.

Stk. 5

For luftfartøjer, betales der – udover de i §2 og §4 omhandlende startafgifter og passagerafgifter – en securityafgift for alle afrejsende passagerer, der befordres i luftfartøjer med en MTOM på 2000 kg eller derudover.

Pr. passager:                                                                                                

DKK 20,00

§6

§6 Opholdsafgift

Stk. 1

For et luftfartøjs ophold på parkeringsareal med fast belægning, betales for hver påbegyndt 24 timers periode, for hver påbegyndt 1000 kg af luftfartstøjets MTOM, udover de første 6 timer, en opholdsafgift på:

DKK 10,00

Minimumsafgiften er, pr. døgn:                                                         

DKK 91,50

Stk. 1.2

For et luftfartøjs ophold på parkeringsareal med græsbelægning, betales der for hver påbegyndt 24 timers periode, for hver påbegyndt 1000 kg. af luftfartøjets MTOM, udover de første 72 timer, en opholdsafgift på:

DKK 10,00

Stk. 2

Opholdsafgifter kan, når der er tale om leje for en periode, der ikke er kortere end en måned, afløses af en lejeafgift, der fastsættes efter en overenskomst med lufthavnen. Lejeafgiften erlægges forud og tilbagebetales ikke, selvom opholdet kommer til at strække sig over en længere periode.

Fremleje er ikke tilladt.

Stk. 3

Selskaber der er hjemmehørende på Sønderborg Lufthavn, betaler ikke opholdsafgift af fly, der er i ugentlig drift. Det er en forudsætning for afgiftsfritagelse, at parkering sker efter anvisning fra Sønderborg Lufthavn og at luftfartøjet øjeblikkelig flyttes til et andet parkeringsområde, efter anmodning.

Stk. 4

Når forholdene gør det nødvendigt, kan Sønderborg Lufthavn når som helst forlange et luftfartøj flyttet til en anden parkeringsplads end oprindeligt anvist. Det påhviler luftfartøjets ejer (bruger) selv at sørge for luftfartøjets fortøjning og træffe sådanne andre sikkerhedsforanstaltninger, som forholdene måtte nødvendiggøre, eller som Sønderborg Lufthavn måtte påbyde, herunder netafmærkning.

§7

§7 Åbningsafgift

Stk. 1

For åbning og benyttelse af lufthavnen uden for normal åbningstid, betales nedenstående afgift pr. påbegyndt time fra det tidspunkts, hvor lufthavnen efter anmodning åbnes, og til flyvehandling m.v. er tilendebragt. Afgiften betales som et tillæg til almindelige afgifter.

a. CAT 1-4 (1. apr – 31. okt) pr. påbegyndt time:

                  DKK 1.226,50

Søn- og helligdagstillæg pr. åbning:

                      DKK 614,50

 

CAT 1-4 (1. nov – 31. mar), pr påbegyndt time:                 

   DKK 2.578,00

Søn- og helligdagstillæg pr. åbning

    DKK 614,50

 

b. CAT 5 (01. apr – 31. okt), pr. påbegyndt time

                      DKK 1.966,00

Søn- og helligdagstillæg pr. åbning

                     DKK 1.226,50

 

CAT 5 (1. nov – 31. mar) pr. påbegyndt time

                           DKK 3.316,00

Søn- og helligdagstillæg pr. åbning

                           DKK 1.226,50

 

For punkterne a og b gælder, at tankning og platformstjeneste kan rekvireres.

c. Hvis åbningen af lufthavnen ikke sker i tilslutning til den normale åbningstid om aftenen (max. 1 time efter) beregnes der for minimum 3 timer.

Stk. 2

Åbningsafgift betales for hvert enkelt luftfartøj, uanset om lufthavnen i forvejen er rekvireret åbnet.

Stk. 3

Rekvireres luftavnen åbnet for samtidig benyttelse af flere luftfartøjer tilhørende samme luftfartsselskab, betales kun en afgift pr. påbegyndt time, beregnet efter det luftfartøj, for hvilket, der skal betale den højeste afgift. Det er en forudsætning, at luftfartøjerne beflyver lufthavnen inden for samme time.

Stk. 4

I tilfælde af aflysning af åbnings anmodning, skal dette ske senest 2 timer før udløb af publiceret åbningstid.

§8

§8 Afgiftsfritagelser

Stk. 1

Fritagelse for betaling af de i §2 og §4 omhandlende start og passagerafgifter gælder for:

a. Teknisk kontrolflyning af navigations- og landingshjælpemidler

b. Svævefly uden eget fremdrivningsmiddel

c. Teknisk returnering, hvorved forstås start efter tvungen tilbagevenden som følge af tekniske forstyrrelser, vejrhindring og lignende til den lufthavn, hvorfra start har fundet sted.

d. Luftfartøjer i rednings- og eftersøgningstjenesten

e. Luftfartøjer ejet eller lejet af Statens Luftfartsvæsen.

Stk. 2

Betingelsen for at opnå fritagelse efter pkt. a, b og e er, at særskilt anmeldelse forud sker til lufthavnens tårntjeneste eller havnekontor.

Stk. 3

Fritagelse for betaling af de i §5 omhandlende opholdsafgifter gælder for de i stk. 1 pkt. d og e nævnte luftfartøjer.

§9

Andre bestemmelser

Stk. 1

Afgifter i henhold til dette takstregulativ skal betales kontant til havnekontoret forud for hver planlagt flyvnings påbegyndelse.

Hvis luftfartsselskaber eller enkeltpersoner regelmæssigt beflyver Sønderborg Lufthavn, kan de dog med lufthavnens ledelse træffe aftale om periodevis afregning bagud. Vilkårene for en sådan afregning fastsættes af lufthavnsledelsen.

 

Stk. 2

Ved manglende kontant afregning uden forudgående aftale tillægges et administrationsgebyr på:

pr. efterfølgende opkrævning

DKK  69,50

 

Stk. 3

Ved undladelse af afregning gælder bestemmelserne i luftfartslovens § 71 og § 146, om udpantning og tilbageholdelsesret.

 

§10

§10 Handling ydelser

Sønderborg Lufthavn kan tilbyde en række traditionelle handlingsydelser (både land- og airside). Se Sønderborg Lufthavns Handling regulativ.

§11

§11 Dispensationer

Lufthavnschefen kan give dispensationer fra takstregulativet i tilfælde, hvor det ikke er af principiel eller større økonomisk betydning, eller hvor Lufthavnschefen finder en midlertidig afgiftsnedsættelse begrundet i forretningsmæssige hensyn.

§12

§12 Tyveri

Lufthavnen er ikke ansvarlig for tyveri samt brand- vand- eller anden skade med hensyn til luftfartøjet, dets udrustning, bemanding, passagerer, ladning m.v. under fartøjets ophold på lufthavnen, såvel i som uden for hangarer.

§13

§13 Gyldighed

Dette takstregulativ er fastsat af Sønderborg Lufthavn. Regulativet træder i kraft den 01.01.2024, og har gyldighed indtil videre.

Samtidig ophæves takstregulativet for Sønderborg Lufthavn af 01.01.2023.